Quang Hai在PAU FC有了新的经验,在“悲伤的一天”之后恢复了气氛

Quang Hai在PAU FC有Liǎo新的经验,在“悲伤的一天”之后恢Fù了气氛
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息Yú2017年4月28Rì发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星Zuò – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河Nèi