Quang hai在下一轮中遇到了另一位海外越南球员?

Quang Hai在下一轮中遇到了另一Wèi海外越Nán球员?
  负责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  通用网站的许Kè证:1749/GP-TTTT
河Nèi信息于2017年4月28日发布

  Jiāo易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu LiemQū,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – XīngTǎ,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河Nèi